Eikö wörki? Organisaatiot ovat järjestelmiä ja näissä järjestelmissä suurin muuttuja on ihminen. Analyyttistä ajattelua voidaan soveltaa myös organisaatioihin. Näin luodaan oivalluksia ja tätä kautta muodostuu tilanteen rakenteen syvempi ymmärrykseen. Mikään malli tai ratkaisu ei ole valmis ennen kuin siinä on otettu huomioon toiminnan vaikutus ihmiseen ja ihmisen vaikutus toimintaan. Usein muutokset tehdään muutosten takia, mutta tärkeää on tietää mistä lähdetään ja mitä muutoksella saadaan aikaiseksi. Tämän vuoksi on mitattava lähtötila sekä uusi tila ja verrattava näitä tuloksia keskenään. Näin tiedetään oliko muutos yritystä kehittävä.

Vaiheistus

Toimenpiteet alkavat aina tutustumalla nykytilanteeseen ja kuinka siinä toimintaan. Nykytoiminnasta on saatava konkreettinen kuva ja mitä tuloksia se tuottaa. Seuraavaksi asetetaan tavoitetila ja mietitään kuinka sinne päästään. Tämän jälkeen toteutetaan suunnitelmat. Lopuksi verrataan aikaansaannoksia lähtötilanteeseen ja tavoitetilanteeseen, näiden mukaan tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.

Konkreettiset toimenpiteet

Yritysten toiminnan tekevät ihmiset. Harvoin ongelmat ratkeavat pelkästään uudella teknologialla tai uusilla resursseilla. Yrityksia kehitetään kehittämällä organisaatiota ja organisaation toimintamalleja. Toimenpiteet ovat tämän vuoksi usein organisaation muuttamista, tehtäväkuvien muuttamista tai työtapojen ja -menetelmien muuttamista.

Kokemusta meiltä löytyy muun muassa seuraavan tyyppisten toimintojen rakentamisesta:

Toteutus

Kehittäminen tehdään osallistumalla asiantuntijana tai neuvojana yrityksen hallituksen työskentelyyn tai projektina yhteen ongelmaan kerrallaan.

Dokumentointi

Dokumentoinnista käy ilmi nykytila, tavoitetila, suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet. Lisäksi käydään läpi tulokset sekä mahdolliset poikkeamat tavoitetilaan.

Toteutusaikataulu

Projektissa projektiryhmä raportoi viikottain ja johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain. Projektin toteutuksen aikataulu ja tavoitteet joudutaan kuitenkin asettamaan projektin sisällön mukaisesti. Yleensä muutosprosessit vievät vähintään 6 kuukautta ja usein tulokset konkretisoituvat muutaman vuoden sisällä.

Edellytykset

Kohdeyritysten koko on oltava noin 30 – 100 ja ne ovat selkeällä kasvukäyrällä.

Hinnoittelu

Hinnoittelu suoritetaan joko kerta, tunti- tai tehtäväpohjaisesti.